Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
July 15 2009 4 15 /07 /July /2009 10:45

hah

KHWEZELA NOMA UKHUZEKE
 
This is a workshop on relationships that was in pmb recently. Guest speakers were: Bishop Mkhize, Past Khathide, Past. Dube & Mama uMahlaba (Khozi FM thursdays at 8pm) powerful stuff..........

 
 
 
Sanibonani

 
Kwakungeve kumnandi kwa khwezela angifuni nisale nodwa ningavuthi, asivutheni sonke bakwethu. I will just share a few things, kuningi okwakhulunywa that day saze saqeda ngabo 00H15 ebusuku.  

 
Bishop Mkhize: Marriage is from God

 • It is not good 4 a man to be alone
 • Marriage is made in heaven but the maintenance of it is done on earth
 • Know yr identity first b4 uthi ufuna ukushada, Who am I?
 • Two principles of umshado: Wife to submit to her husband and husband to love his wife  

Mam Mahlaba: Family and Marriage

 •  Indoda yoshiya umndeni /abakubo inamathele kumkayo. Akusho ukulahla but  kusho ukugudlula nje kancane, ugudluze osisi bakho, ugudluze umama wakho unamathele kumkakho
 • Uma ama in-laws ekuhlupha wena you must love them noma bengathandeki and even bengakuthandi but ubathande wenzele u partner wakho  
 •  If ungashadile stop baking cakes for abakubo ka partner, yeka ukuhambisa igrocer kubo , yeka ukutholakala emakhishini akhona uma kunomsebenzi, abanye baze bafundise nezingane zakhona. Ukucubuza akusenziwa, igrocer does not determine you'll be a good wife what is more important i charactor yomuntu.
 • Make sure ukuthi you are not a driving school car, wonke umuntu ofuna ukufundela ukushayela uza kuwena, but if esefuna ukuthenga imoto he/she goes for the brand/new car.
 • Guys want gals ababajulukele, ababahluphekele, ayi nje okuze kalula  

PS Dube: Do's and Dont's in preparing for ushado

 • To be single is not a sin
 • Age must not worry you, you can enjoy life into its fullest
 • If you are single begin to appreciate yourself and enjoy your singleness. Its either you enjoy your singleness or you endure it
 • Pamper yourself, love yourself
 • If a guy ethi izokushada, ask him ukuthi ikhona yini imali for umshado so that uzokwazi ukuthi how long you are going to wait for him
 • Dont invest too much ku relationship ongayazi ukuthi iyakuphi.
 • Uma uyintokazi yakwenu faka i perfume ethi Tsi, Tsi, ayi lena ethi Fu, Fu. Phansi nge pentihose ekhanda, phansi nge gown ende eno zip omude, phansi nge calimine ebusweni, phansi ngokuluka amagoda okulala
 • Make sure you dont avail yourself, akake athi uyakufonela nje athole "the subscriber you have dialled is not available at present please try again later"  

Ps Khathide: Sex and Marriage

 • All of us we are the outcome of sex, sex is not wrong but when it is done wrongly than its wrong
 • Single people kumele ba abstain (e)  but kumele bakhulume about sex  with their partners before beshade . Abantu they don't talk about sex  in such a way that baze bashade and if sebeshadile uzwa u husband  esethi 'Sisi ngicela senze leyonto". Even educated people dont talk about sex.  
 •  Sex is an art, if ushadile you need to improve and develop your sexual skills so that unkosikazi wakho ezothi  evuka ekuseni avuke esecula ama chorus engaqedi.  Its not about how many rounds eniwenzile but what  is more important is the quality not the quantity.  Abafuneki abantu emshadweni abasazophathwa i epilepsy. God created sex for pleasure and so that we can have families
 • If usemshadweni you must explore and axperiment, a lot of woman are sexually starving emshadweni yabo .
 • Change i menu (sex) ungadli ukudla okukodwa njalo, ubaba osuthi udlula kwa Nandos or e kentucky  engathi akaboni
 • If you are single and uyahluleka to abstain from doing sex than uyingozi emphakathini.
 • Its great to wonder how sex is going to be than to know.  

 
QUESTIONS:

 
Ukucubuza akusekho yini or ku wrong yini?

Mam Mahlaba: Ukuletha oplastic, ukuthenga i grocer, ukubhakela umama ka partner akusho lutho akuchazi ukuthi umuntu will be a good wife, but what counts a lot i charactor yomuntu

 
Ngabe wonke umuntu unobambo lwakhe yini?

Bishop Mkhize: Kukhona abantu abathenwa while they were still in their mother's womb, lokhu kusho ukuthi yes kukhona abangenalo ubambo lwabo

 
Abantwana bethu bangaphandle sibanzenjani uma sesizoshada. Sihlale nabo emshadweni, sibashiye kogogo or sibashiye ko Malume?

Bishop Mkhize: Kumele nikhulume ngabo abantwana before nishade ningakhulumi senisemshadweni ngoba sekunezinkinga. Ayikho i formula for this but kumele nenze eni comfortable ngakho. Nikhumbule ukuthi konke kungasebenza emshadweni as long as nina nobabili nivumelene. If nivumelana remember ukuthi what ever decisions eniwathathayo ane advantange as well as i disadvantage yawo for example, if nibathatha abantwana nihlala nabo you are taking kids ezingasibo abandawonye, ezine diferrent background and if nihlala nabo obaba bazo or omama bazo they have that right yokuza lapho nihlala khona bezobona abantwana babo. If behlala no gogo omunye wenu kuzomele aqhubeke akhiphe imali lana ekhaya for ukondla izingane zakhe eningahlali nazo.

 
 
Ngifuna ukushada nomuntu oshonelwe unkosikazi, unomuzi nabantwana abathole emshadweni, ngihlale yini kulowomuzi okade uhlala  unkosikazi wakhe, ngihlale yini nabantwana bakhe?

Mam Mahlaba: Khulumani ngakho, khulumani if there is something ongekho oconfortable ngayo raise it up ku partner wakho. Uma uzoshada nomuntu onabantwana and ungabathandi abantwana bakhe you must be honest with him/her. tell him/her ukuthi ngiyakuthanda but uthando lwami luphela kuwena alidluleli kubantwana bakho. Than he/she will have to make a decision ukuthi uyaqhubeka nawe or not

 
To do mustarbation, is it wrong na?

Ps Khathide: Ngokwezwi lika Nkulunkulu yebo ku wrong, worse because if you are doing mustarbation kumele kube khona umuntu oba semqondweni wakho omcabangayo, so ubani ke lo osuke umcabanga wena?

 
Oral sex, is it wrong ukuyenza?

Ps Khathide: Abantu abashadile bakhululekile to do anything as long as they are comfortable about it, but never impose ku partner wakho..

 

Share this post

Repost 0
Published by easy the nerd
write a comment

comments

Umshado udinga ukuthi ushele yini 06/24/2011 18:04
Overview

 • : easy the nerd's
 • easy the nerd's
 • : expression***** music, computing,comedy, lifestyle and Misc
 • Contact

Links