Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
November 12 2009 5 12 /11 /November /2009 18:48

Kulomzi kwakuthukwa gqitha. Umama walapha ade athi "ndiyakukuxelela into uyitye unyaka wonke"
Kwabona nje sebebizana ngeminqundu,omisunu ndibala ntonina......

Hayike umama waphaya wabona ukuba makhe yena ngoku asondele enkonzweni kuba noko ukufuphi ngaphambili.
Mini ithile kucace ukuba kufuneka uMfundisi azokuvelela izimvu zakhe.........
Phambi kokuba afike uMfundisi, nanko ke umama lo eyala abantwana ukuba zebangathuki ngoba uyeza
uMfundisi......kwavunyelwana ke ukuba ngcono bangaqali kwa incoko noMfundisi babulise nje.

Wafika kengoku uMfundisi.....

Umama: "heey, yenzan 'imphungo nina bantwana" .........nyhani ke, wayenza ke umntwana impungo.
Ubeke impungo kwi komityi zalapho ezihamba nesosala zazo, ezikhutshwa maxesha athile...... wayihambisa umntwana....
Nanko ebulela ke uMfundisi, ethatha impungo kodwa akayithatha ngesosala, wayithi qhiwu ngomqheba ikomityi.... 
Nanko ke umntwana: "kutheni ungayithathi ngesosala nje Mfundisi le tea, iqhuma inje?"

Umfundisi: "hay wena mntanam yiyeke ngoba ayo cup le..... yicofee mug, ilungile iqhuna injalo ...."

Umntwana: "Kulungile, kodwa ungatyholi umama phaya enkonzweni yakho, ngoba ndiyayazi mna phofu......
iyakukutshisa unye itea le Khehle, ulahle kude nalo mnqundu we coffee mug"

"yhoooo! wothuka unina wazama ukukhalima kwelihlazo:  "yewena msun'wakho, masende kayihlo
nditheni ngokuthuka mqundu? uyabona, uyakunya bonanje ukuba ndikhe ndasikwa yile kaka yaloMfundisi kula mnqundu wenkonzo..."

wamangaliseka uMfundisi! Nanko nayeephendula...... "hay, rha! kuse kunyeni kulo mzi mos"......www.gcobani.co.cc 

Share this post

Repost 0
Published by easy the nerd
write a comment

comments

dissertation 12/09/2009 05:26


Thanks, was looking forward to such info, what took you so long for sharing it. Hope to see such informative stuff in future as well.
dissertations


easy the nerd 12/12/2009 09:35


well dude thanks a lot i'll try to share more if i have ppl like you who loggin in my blogs


Overview

  • : easy the nerd's
  • easy the nerd's
  • : expression***** music, computing,comedy, lifestyle and Misc
  • Contact

Links