Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
November 12 2009 5 12 /11 /November /2009 18:40

I hope you know how to read Setswana guys… 
  
Mma Khoza o ne a imile, Monna wa gagwe o ne a dira kwa Gauteng ..

Ntate-Moruti wa mo tikologong one a etela Ma-Khoza jaaka go tlwaelegile
gore Moruti o etele maloko a phuthego kwa malapeng a bona...

Ene yare ga ale moo a mmotsa, " Gontse goya jang Ma-khoza?"

"Go ntse go isega tlhe RreMoruti ga ese matlhaba a dimpa fela", Ma-khoza
a araba...

Moruti are "nte re di rapelle gore di tsamaye Mma".

Ga ba ntse ba rapela Moruti a re "He Banna?!!!, Monna wa gago o batlile
a dira phoso e tona thata man!!!"

"Phoso!!? phoso ya eng Muruti??"

Moruti are, "O tsamaile a sa dira tlhogo ya ngwana man!?" "Legale ga go
sepe ke tla e dira..."

Moruti a kota Ma-Khoza, a mo hasha, strong le gona...

Morago ga beke Rre-Khoza a bowa gotswa Gauteng , ga ba le mo tafoleng ya
dijo le mohumagadi, Ma-khoza a mo tlotlela.

"Rra, O batlile o dira phoso e tona thata tlhe kana!?"
 

"Phoso!?, phoso ya eng!?" Rre a botse.

" Kana Rre Moruti are o tsamaile o sa dira tlhogo ya ngwana, legale o
ile a e dira"


Rre Khoza a didimala, yare ka Mantaga aya kwa go Moruti mme a mo
fitlhela a peta-peta mo tshingwaneng ya gagwe ya merogo mme are, "
Dumela Moruti"

Moruti a arabe.

Rre Khoza are "ke ne ke tlile go kopa 'chenchi' ya R200.00"

Moruti are, " Nyaa, ga ke dumele nka nna le yona ya madi a a kalo"

Khoza are, " Ke dumela e tla nna teng yaaka maabane e ne ele sontaga
Rra"

Lekgale nka kopa Mma Moruti?
Rre Khoza a botsa, Moruti a dumelana le kakanyo eo.

Khoza a tsene mo tlung a fitlhe are go Mmamoruti, " Mma, Moruti a re o
mphe KUKU"

Mma moruti are KUKU? E e, nyaa Rra, ke a gana, Moruti a ka se nthee yalo
kana, a ka bua yang selo sese yalo? nyaa ga ke dumele"

Khoza a re go mma moruti, "o ka mo ipoletsa yena mme gee"

Mma moruti a goeletsa ka letlhabaphefo a sa batle gore bafiti ka tsela
ba lemoge, "Rra a tota ware ke mo nee?"

"Ee" gwa bua moruti.

huh, Khoza le ene a kota Mma Moruti, ga a fetsa a tsamaya, a feta a
leboga Moruti.

Rre Moruti fa a tsena ka mo ntlung a makatswa ke monkgo wa masepa. Mme a
botsa gore molato ke eng? " "Huh Rra, ga waake wa mpolaisa ka motho
yaalo" Mma Moruti a araba.

Kana kare o tsere leoto la me a le baya mo thamong ya gagwe a mpereka,
ga ke sare ke thamo ya gagwe, a ntsaya a mpeya mo tafoleng a beya maoto
ame mo thamong ya me a mpereka gape, ga ke sare ke tafole a mphetola a
ntsena ka mo morago ka utlwa ke kua ebile ke lebetse gore ke Mmamoruti,
mara ka itshwara, yaare fale ga ale gaufi le go rota a e tsenya yotlhe
yaba ya nkgotla popelo, ka utlwa e kete e tswa ka molomo, gore ke kakile

neng nka bua maaka.

Rra kare ga ise ke bereke ke motho yalo. Kana tlhe o mpolaisitse!!!!"

Moruti a didimala gonne a itse se ena a se dirileng.

Ka le le latelang ke ga Khoza a feta a dumedisa are, "Dumela Moruti".

Moruti a arabe, " Ya!!!, ma-tsamaya a kopa 'chenchi' "

Khoza are, " Le wena, ma tsamaya a dira di tlhogo!!!!"

Share this post

Repost 0
Published by easy the nerd
write a comment

comments

Overview

  • : easy the nerd's
  • easy the nerd's
  • : expression***** music, computing,comedy, lifestyle and Misc
  • Contact

Links