Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog
June 15 2009 2 15 /06 /June /2009 15:22
This has really made me laugh!!!!! Hope it will do the same nakuwe
       link
        YEAH!!!!!! kwakukho omnye umzi ke ekwakuthukwa gqitha kuwo
        sebeyiqhelile.kwabona nje sebebizana ngeminqundu,omisunu ndibalani
        na!!!!!..Hayike umama wakhona wacawa yena ngoku kule cawa yakhe
        kufuneke kuze umfundisi.........hayke weza ngenye imini......phambi
        kokuba ezile umama loo uye wayala abantwana ukuba bangathuki ngoba uyeza
        umfundisi......kwavunyelwana ke.

        Umama"yenzani into yokuphunga nina" wayenza ke lomntana .wayigalela kwi
        coffe mugs wabeka nesosi wayisa hayke xa ebenikeza caba umfundisi
        akayithathi isosi lee nanko ke umsila uphushuruka........"kutheni
        ungayithathi nje isosi?"

        

        Hay wena mntanam yiyeke ngoba ayo cup lee yi
        cofee mug...."okaaay iyaku tshisa khehle unye itea lee umuncu nje"
        yhoooo wothuka lamama waphendula "yewena msunwakho masende kayihlo
        nditheni ngokuthuka mqundu...

        wamangaliseka umfundisi nanko naye ephendula...... rha kuse kunyeni kwalapha kulomzi THIXO WAM NDIXOLELE
        NAWE NGEKE UNYAMEZELE UKUNYA ENDIKUKO..............

h

Share this post

Repost 0
Published by easy the nerd
write a comment

comments

mbuzo 02/20/2012 09:02


 kwakukho omye u mama owaye kwi carpet  shop   apandlwe yenye yezo carpet aqonde maka gobe ayive ikwaliti yayo xa egoba atsho
ngomsuzokazi omkhulu ngentloni nokudana aphakame kancinci enjonga ukuba akhomntu umvileyo na kanti umthengisi sele esemva kwakhe afane aqonde makazibuzise ixabiso layo athi umthengisi xa
usuziswa kuyibamba yawu kaka xa uva ixabiso layo 

Overview

  • : easy the nerd's
  • easy the nerd's
  • : expression***** music, computing,comedy, lifestyle and Misc
  • Contact

Links