Monday 15 june 1 15 /06 /Jun 15:22
This has really made me laugh!!!!! Hope it will do the same nakuwe
       link
        YEAH!!!!!! kwakukho omnye umzi ke ekwakuthukwa gqitha kuwo
        sebeyiqhelile.kwabona nje sebebizana ngeminqundu,omisunu ndibalani
        na!!!!!..Hayike umama wakhona wacawa yena ngoku kule cawa yakhe
        kufuneke kuze umfundisi.........hayke weza ngenye imini......phambi
        kokuba ezile umama loo uye wayala abantwana ukuba bangathuki ngoba uyeza
        umfundisi......kwavunyelwana ke.

        Umama"yenzani into yokuphunga nina" wayenza ke lomntana .wayigalela kwi
        coffe mugs wabeka nesosi wayisa hayke xa ebenikeza caba umfundisi
        akayithathi isosi lee nanko ke umsila uphushuruka........"kutheni
        ungayithathi nje isosi?"

        

        Hay wena mntanam yiyeke ngoba ayo cup lee yi
        cofee mug...."okaaay iyaku tshisa khehle unye itea lee umuncu nje"
        yhoooo wothuka lamama waphendula "yewena msunwakho masende kayihlo
        nditheni ngokuthuka mqundu...

        wamangaliseka umfundisi nanko naye ephendula...... rha kuse kunyeni kwalapha kulomzi THIXO WAM NDIXOLELE
        NAWE NGEKE UNYAMEZELE UKUNYA ENDIKUKO..............

h

By easy the nerd
Enter comment - View the 1 comments
Home

Pages

Overview

Create a blog

Calendar

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>
Create your blog for free on over-blog.com - Contact - Terms of Service - Earn Royalties - Report abuse - Most commented articles